Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Cel studiów

W świecie dynamicznie następujących zmian zachodzących w dziedzinie współczesnej biurowości i prawidłowej archiwizacji dokumentów instytucje potrzebują wykwalifikowanej kadry potrafiącej zrozumieć zasady profesjonalnego działania w powyższym zakresie i potrafiącej zastosować je w praktyce.

Studia podyplomowe na kierunku Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją mają na celu nabycie, bądź podniesienie kwalifikacji i kompetencji słuchaczy w zakresie zarządzania dokumentacją elektroniczną i tradycyjną oraz zapoznanie ich z aktualnymi przepisami dotyczącymi pracy w biurze.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

Podczas studiów na kierunku Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją słuchacze zdobędą szeroką wiedzę programową z obszarów poświęconych kolejno: dostępowi do informacji publicznej, archiwistyki, prawa archiwalnego, prawa postępowania administracyjnego, metodyki archiwalnej, edytorstwa źródeł historycznych, podstaw zarządzania informacją, zarządzania archiwami, współczesną dokumentacją i jej rodzajami, opracowywaniem dokumentacji, digitalizacją materiałów archiwalnych, dokumentacją elektroniczną i systemami EZD, wyszukiwaniem i udostępnianiem informacji w archiwach, rozwojowi form kancelaryjnych, zabezpieczaniem dokumentacji i elementami profilaktyki konserwatorskiej etc.

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni w zakresie Archiwizacji i zarządzania dokumentacją stanowią zaawansowany, specjalistyczny program, który teoretycznie i praktycznie przygotowuje słuchaczy do wykonywania zawodu archiwisty oraz do pracy w zróżnicowanych komórkach urzędów administracji publicznej, a także innych instytucjach i jednostkach sektora publicznego i prywatnego, mających za zadanie przetwarzać i gromadzić informacje i dokumentacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instytucji. Istotny nacisk położono na rozwijającą się dynamicznie płaszczyznę informatyki archiwalnej oraz cyfryzacji, dzięki czemu słuchacze zapoznają się zarówno z teoretycznymi jak i praktycznymi aspektami pracy w archiwach różnorakich typów.

Jest to kierunek dla osób ukierunkowanych na sukces!

Zajęcia charakteryzują się nowoczesnym hybrydowym podejściem podczas weekendowych zjazdów (1 dwudniowy zjazd w miesiącu). Realizowane będą w języku polskim. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność składanych podań.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 3 600 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 1 800 zł)
3 200 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne:

3 600 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 1 800 zł)
3 200 zł (przy wpłacie jednorazowej)

 

Adresaci

  • Roczne studia podyplomowe skierowane są przede wszystkim do osób zdecydowanych na podjęcie pracy w sekretariatach, kancelariach urzędów oraz w ich archiwach, w składnicach akt, a także do osób, które już pracują w powyższym zakresie i potrzebują fachowej wiedzy i umiejętności pozwalających podnieść jakość wykonywanej pracy w zakresie szeroko rozumianej metodyki zarządzania dokumentacją.
  • Absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich

Absolwenci

Absolwenci z powodzeniem podejmą pracę, bądź już realizują się zawodowo w :

  • Kancelariach instytucji,
  • Sekretariatach instytucji,
  • Urzędach oraz ich archiwach bieżących,
  • Bibliotekach,
  • Archiwach państwowych, zakładowych i kościelnych etc.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Archiwizacja i zarządzanie dokumentacją jest wydane przez Uczelnię Łukaszewski w Warszawie, zgodnie z art.164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. poz. 1791).

Wykładowcy

Zajęcia realizowane są przez wybitnych wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów reprezentujących różne dziedziny w zakresie archiwizacji i zarządzania dokumentacją.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.