Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Cel studiów

Studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo społeczności lokalnych mają na celu przygotowanie przede wszystkim pracowników administracji publicznej oraz kadry zawodowej
i pracowników służb mundurowych do efektywnego realizowania zadań publicznych związanych
z bezpieczeństwem społeczności lokalnych.

Przygotowany przez Zespół Ekspercki Uczelni Łukaszewski autorski program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: zaprezentowania specyfiki społeczności lokalnych, w tym więzi społecznych i konfliktów w społecznościach lokalnych, zadań administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego, kształtowania bezpiecznej przestrzeni w warunkach lokalnych oraz zarządzania kryzysowego w wymiarze lokalnym.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

 

Czesne:

5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

 

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby aplikujące na stanowiska w instytucjach administracji publicznej, formacjach ochronnych lub organizacjach pozarządowych,
  • osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniami bezpieczeństwa w instytucjach podległych MON, MSWiA oraz administracji publicznej,
  • osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z tego obszaru.

Absolwenci

Absolwenci pracują bądź mogą podjąć pracę m.in. jako odpowiednio przygotowana kadra specjalistyczna w zakresie bezpieczeństwa społeczności lokalnych w administracji publicznej:

  • urzędy wojewódzkie,
  • urzędy marszałkowskie,
  • urzędy miast i gmin,
  • starostwa powiatowe.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski
w Warszawie jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Dodatkowo certyfikaty ukończenia kursu w zakresie:

  • ochrony danych osobowych wydany przez Uczelnię Łukaszewski w Warszawie,
  • ochrony informacji wydany przez Uczelnię Łukaszewski w Warszawie.

Wykładowcy

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów
i specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa państwa.

Zajęcia realizowane są podczas 10 dwudniowych spotkań weekendowych w systemie online,
z których każde poświęcono odrębnym zagadnieniom.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.