BHP

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP. W obecnych czasach zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające formalne kwalifikacje i kompetencje, zatem profesjonalnie przygotowane do pełnienia tej bardzo odpowiedzialnej funkcji. Zmiany, jeśli chodzi o postęp technologiczny i związane z tym bezpieczeństwo pracowników wymaga uzupełniania na bieżąco wiedzy, by skutecznie realizować pojawiające się zadania i by sprostać wszelkim nowym wyzwaniom, przed którymi stają specjaliści BHP we współczesnych przedsiębiorstwach.

Nasi absolwenci zapoznają się m.in. z zagadnieniami z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceną ryzyka zawodowego, minimalizowaniem szkodliwego wpływu różnorodnych czynników szkodliwych dla zdrowia oraz z tematyką dotyczącą autoryzacji gaśnic różnego typu, wymaganiami uprawniającymi do wykonywania działać serwisowych gaśnic przenośnych, przewoźnych i agregatów gaśniczych wykonanych zgodnie z obowiązującą normą.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 3 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 1 750 zł)
3000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 3 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 1 750 zł)
3000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • pracownicy administracji publicznej, służb porządkowych oraz ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, którzy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci

Absolwenci studiów mogą pracować m.in. jako:

  • inspektorzy BHP w jednostkach administracyjnych
  • specjaliści BHP w zakładach pracy
  • specjaliści ds. okresowych szkoleń w zakresie BHP
  • pracownicy służby BHP oraz ochrony i obrony w zakładach pracy

Absolwenci Otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.