Doradca rolniczy

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry – doradców rolniczych, którzy podczas zajęć na naszej Uczelni zostaną wyposażeni w niezbędną wiedzę z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy, a także prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji rolnej w realiach polskich i pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Program studiów na kierunku DORADCA ROLNICZY przygotowano zgodnie z zaleceniami rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej określającym zakres przedmiotowy doradztwa poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu wymogów prawidłowej kultury rolnej, korzystnych dla klimatu i środowiska praktyk, zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, ochrony bioróżnorodności, a także pozostałej działalności prowadzonej na obszarach wiejskich, szczególnie – tej innowacyjnej.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 500 zł)
4500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 500 zł)
4500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby, które zdobyły pierwsze doświadczenie zawodowe i chcą poszerzyć swoją wiedzę

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • Kadra państwowych i prywatnych ośrodków doradztwa rolniczego, takich jak: Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencje Rynku Rolnego, Ośrodki Doradztwa Rolniczego
  • Pracownicy firm paszowych oraz zajmujących się ochroną roślin
  • Pracownicy przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego
  • Pracownicy firm paszowych
  • Pracownicy branżowych związków producentów rolnych i hodowców
  • Osoby zainteresowane zdobyciem rzetelnej wiedzy z zakresu wymogów prawidłowej kultury rolnej, ochrony bioróżnorodności, a także innowacyjnej działalności prowadzonej na obszarach wiejskich
  • Wszyscy zainteresowani pozyskiwaniem środków finansowych z budżetu państwa na wspomaganie funkcjonowania prywatnych firm doradczych

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.