Historia sztuki

MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA W WARSZAWIE, GDYNI LUB KRAKOWIE

WYBIERZ SWÓJ KIERUNEK

MALARSTWO I HISTORIA SZTUKI

CERAMIKA I HISTORIA SZTUKI

Oferujemy wam zajęcia prowadzone na wysokim poziomie, kadrę wybitnych wykładowców ze środowiska sztuki i uzyskanie kwalifikacji umożliwiających pracę w instytucjach artystycznych, kulturalnych i oświatowych

Studia na tym kierunku umożliwią absolwentowi podjęcie samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy w obszarze kultury, sztuki i oświaty. Studia na kierunku „Malarstwo i historia sztuki” mają za zadanie kształcić specjalistów w zakresie różnych odmian malarstwa i historii sztuk plastycznych. Cechy wyróżniające kandydatów na te studia to: zdolności plastyczne i manualne, dokładność, precyzyjność, cierpliwość i zdyscyplinowanie.

Oferujemy wam zajęcia prowadzone na wysokim poziomie, kadrę wybitnych wykładowców ze środowiska sztuki i uzykanie kwalifikacji umożliwiających pracę w instytucjach artystycznych, kulturalnych i oświatowych

Na tym kierunku student uzyska wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego oraz nauki o materiałach ceramicznych i procesach technologicznych, co służy zrozumieniu podstaw technologii materiałów ceramicznych. Wybrane przedmioty prowadzą do zrozumienia procesów technologicznych otrzymywania i przetwarzania materiałów ceramicznych.