Integrowana produkcja roślin

Absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 stycznia 2012 roku (Dz.U.2012.0.109) oraz Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2018 r. (§ 5.1 pkt 3 § 5.2).

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3 500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3 500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Cel studiów

Studenci zapoznają się z dziedziną agrokultury z uwzględnieniem zdrowia roślin i ochrony środowiska, zdobędą wiedzę z zakresu uprawy roślin; rzepakowych, zbóż, sadowniczych, warzywnych i pastewnych, ochrony roślin, gleboznawstwa, genetyki roślin, chemii rolniczej, mikrobiologii oraz innych dziedzin nauk przyrodniczych.

Ważną częścią programu studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności zarządzania gospodarstwem rolnym w sposób zrównoważony, uwzględniając optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych, minimalizację negatywnego wpływu na środowisko oraz produkcję roślin o wysokiej jakości.

Program obejmuje również zagadnienia związane z meteorologią, maszynoznawstwem oraz podstawami prawnymi integrowanej produkcji roślin.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych nie tylko uzyska kwalifikacje rolnicze niezbędne przy podejmowaniu i rozwijaniu działalności rolniczej, ale również wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne do pracy w przemyśle rolno-spożywczym, firmach agrochemicznych, zakładach i instytucjach zajmujących się obrotem bio-surowcami i bio-produktami żywnościowymi oraz energetycznymi, firmach agrokonsultingowych, pozarządowych stowarzyszeniach na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz unijnych agencjach płatniczych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

Zajęcia odbywają poprzez platformę internetową online, w czasie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń przez doświadczonych nauczycieli akademickich.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Adresaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów nierolniczych kierunków szkół wyższych (I lub II stopnia). Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Studia na tym kierunku adresowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych uprawą roślin w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku. Skierowane są zarówno dla osób chcących pracować w rolnictwie i ogrodnictwie, jak i dla tych, którzy chcą rozwijać się w branży związanej z produkcją roślinną, takiej jak produkcja żywności, przetwórstwo roślinne, doradztwo, czy badania naukowe. Studia na tym kierunku mogą być również interesujące dla osób zainteresowanych ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, ponieważ kładą duży nacisk na wykorzystanie metod ekologicznych i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Absolwenci

Absolwenci studiów mogą pracować m.in. w:

  • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem
  • specjalistycznych gospodarstwach rolnych lub we własnym gospodarstwie rolnym
  • spółdzielniach rolniczych
  • instytucjach naukowo-badawczych
  • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem produktów roślinnych

Wykładowcy

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów
i specjalistów w rolnictwie oraz w dziedzinie integrowanej produkcji roślin.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109).

Kwalifikacje rolnicze są warunkiem koniecznym do utworzenia gospodarstwa indywidualnego w drodze nabycia nieruchomości rolnej oraz głównym kryterium dostępu do środków finansowych z pomocy krajowej i unijnej na utworzenie oraz rozwój gospodarstwa rolnego.

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.