Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie wyspecjalizowanej kadry wspierającej rodzinę w sytuacjach kryzysowych. Podczas zajęć Słuchacze będą pogłębiać wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania związków, o konfliktach i kryzysach rodzinnych, a także najczęściej występujących problemach funkcjonowania dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach rodzinnych, zapoznają się z zasadami prowadzenia mediacji rodzinnych, udzielania pomocy psychologicznej jej członkom. Studia pozwolą skuteczniej opanować wiedzę w zakresie efektywnych rozwiązań konfliktów między rodzicami, pomocy w procesie wypracowywania porozumienia i ochrony więzi rodzinnych, m.in. w konfliktach dotyczących spraw rozwodowych i porozwodowych, zmianami wzorców funkcjonowania rodziny, pozwolą także rozwiązywać kwestie związane z problemowymi zachowaniami dzieci i młodzieży.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 6 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 3 000 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 6 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 3 000 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu mediacji rodzinnych oraz podstaw wiedzy psychologicznej
  • osoby zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności i poszerzeniem wiedzy w powyższym zakresie z racji wykonywanej pracy (pedagodzy, psycholodzy, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy placówek oświatowych, czyli szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy rodzinie i pomocy społecznej, jak MOPS, GOPS, PCPR, kuratorzy społeczni i sądowi

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

pedagodzy, psycholodzy
pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
pracownicy placówek oświatowych
pracownicy pomocy społecznej
kuratorzy sądowi i społeczni
przedstawiciele organizacji pozarządowych skoncentrowani na problematyce rodzinnej
pracownicy policji specjalizujący się w powyższej tematyce

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.