Rachunkowość

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Rachunkowość jest wyposażenie słuchacza w wiedzę niezbędną do prowadzenia finansów przedsiębiorstwa. Studia te umożliwiają zdobycie umiejętności związanych z prowadzeniem biur rachunkowych. Wiedza pozyskana przez słuchacza w trakcie studiów umożliwia objęcie stanowiska księgowego.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu organizacji księgowości, ewidencji i kalkulacji kosztów jednostkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych etc. Zapoznanie słuchaczy z istotą, funkcjami, strukturą współczesnej rachunkowości, z zasadami sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, ze sposobem interpretacji informacji ekonomicznych wynikających ze sprawozdania finansowego, z ewidencją i rozliczaniem kosztów, z tradycyjnymi i nowoczesnymi systemami rachunku kosztów, stanowiącymi podstawę podejmowania decyzji w jednostce gospodarczej, a także z oceną sytuacji finansowej i majątkowej jednostki na podstawie sprawozdania finansowego

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 6 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 3 000 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 6 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 3 000 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje niezbędne do pracy w działach finansowych i księgowych.

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • komórkach rachunkowych i finansowych, jako analityk finansowy, główny księgowy, samodzielny księgowy lub może prowadzić własne biuro rachunkowe
  • posiada wiedzę na temat zasad dotyczących rachunkowości jednostek prowadzących działalność gospodarczą
  • zna różnice prawne między rachunkowością bilansową a rachunkowością podatkową,
  • potrafi prawidłowo ewidencjonować operacje gospodarcze w przedsiębiorstwach w warunkach gospodarki rynkowej
  • potrafi dokonać analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, instytucji publicznych oraz otoczenia rynkowego
  • sprawnie zarządza finansami w skali przedsiębiorstwa bez względu na jego formy własnościowe, prawne i organizacyjne
  • Słuchacz potrafi opisać stan majątkowy i sytuację finansową przedsiębiorstwa

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.