Samorządowy Manager Energii

Cel studiów

Dynamiczne zmiany na rynku energetycznym, zwłaszcza rosnący popyt na energię, przekładający się na wzrost kosztów jej pozyskania, wymusza profesjonalne zarządzanie posiadanymi zasobami i szybką reakcję na zachodzące zmiany.

Dotyczy to zarówno wyboru operatora, jak również właściwego szacowania potrzeb, kosztów, mocy biernej i pozostałych elementów składających się na finalny koszt pozyskanej energii. Proces ten wymaga więc analizy ekonomicznej z wykorzystaniem wiedzy z zakresu energetyki.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

Proponowany przez Uczelnię Łukaszewski we współpracy z Mazowiecką Agencją Energetyczną program studiów podyplomowych na kierunku SAMORZĄDOWY MANAGER ENERGII ma za zadanie dostarczyć odpowiednich narzędzi i umiejętności w tworzeniu polityki energetycznej organizacji zarządzających systemami poboru energii i optymalizacji kosztów z tym związanych. Dotyczy to zwłaszcza samorządów, zakładów komunalnych oraz firm, w których energia jest znaczącym elementem kosztów produkcji.

Wykorzystanie środków zewnętrznych w finansowaniu przedsięwzięć energetycznych to następny istotny element studiów, gdyż aż 1/3 ze środków budżetu UE w nowej perspektywie musi być przeznaczona na programy związane z OZE, co przekłada się na powstanie lokalnych producentów energii i tworzenie alternatywy w jej pozyskiwaniu.

Program studiów obejmuje szeroki wachlarz przedmiotów i zagadnień związanych z uwarunkowaniami środowiskowymi energetyki, kogeneracją, alternatywnymi surowcami nieodnawialnymi, poszerzony o zagadnienia OZE (odnawialnych źródeł energii), a zwłaszcza najnowsze trendy w jej wykorzystaniu, etapy projektowania, budowy, tworzenia, monitorowania i bieżącego zarządzania sieciami.

Korzystając z doświadczeń poprzednich edycji studiów, program 2-semestralny został tak dobrany, by dawał niezbędne kompendium wiedzy dla managerów zarządzających polityką energetyczną w jednostkach samorządu terytorialnego.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 500 zł)
4500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 500 zł)
4500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • pracownicy gmin, powiatów szczebla regionalnego
  • pracownicy administracji samorządowej
  • pracownicy jednostek samorządu terytorialnegopracownicy przedsiębiorstw komunalnych
  • pracownicy jednostek finansowanych lub współfinansowanych ze środków samorządu, jak np.: urzędy pracy, zakłady opieki zdrowotnej, jednostki działające jako pomoc społeczna, instytucje kultury, podmioty odpowiedzialne za drogi publiczne, podmioty, które prowadzą działalność w obszarze modernizacji terenów wiejskich oraz jednostki odpowiadające za zagospodarowanie przestrzenne, gospodarkę wodną czy też ochronę środowiska

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • managerowie w instytucjach samorządowych
  • specjaliści, doradcy w zakładach komunalnych
  • specjaliści we wszystkich instytucjach realizujących zadania związane z zarządzaniem, obsługą sektora energetycznego
  • specjaliści, w firmach, w których energia jest znaczącym elementem kosztów produkcji etc.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.