Studia krótkiego cyklu

Kształcenie specjalistyczne

Opcja 1

Nie posiadasz matury

Absolwent szkoły średniej, który nie zdał matury może odbyć kształcenie specjalistyczne, a po jego ukończeniu otrzymać świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego.

Opcja 2

Nie posiadasz matury

Jeśli w trakcie kształcenia absolwent szkoły średniej zda maturę, wówczas otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opcja 3

Posiadasz maturę

Jeśli w trakcie kształcenia absolwent szkoły średniej zda maturę, otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz może kontynuować naukę na studiach licencjackich od 4 semestru.

Opcja 4

Posiadasz maturę

Absolwent szkoły średniej z maturą, po zakończeniu kształcenia otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Korzyści dla absolwentów

 • wyższe kwalifikacje zawodowe,
 • tylko 3 semestry w Uczelni Łukaszewski,
 • 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej,
 • profil praktyczny,
 • tytuł zawodowy (dla absolwentów z maturą): dyplomowany specjalista,
 • możliwość skrócenia okresu studiów w przypadku kontynuacji nauki na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

MEDIA I PR

 • MEDIA I PR

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277

skc@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zajęcia na tym kierunku pozwalają uzyskać zarówno praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu medioznawcy i PR-owca, ale także poprzez zaplanowany program i treści kształcenia pobudzimy kreatywność oraz odpowiedzialność społeczną między innymi poprzez przedmioty poświęcone analizie dyskursu medialnego, mediom społecznościowym, wizerunkowi medialnemu, komunikacji interpersonalnej, międzykulturowej, kryzysowej czy też roli polityki medialnej i audiowizualnej Unii Europejskiej oraz systemów medialnych w świecie. Podczas wielu zajęć na tym kierunku podkreślamy znaczenie twórczego myślenia, kreatywności, a także szacunku dla różnorodności i odmienności – jako elementów odpowiedzialności społecznej.

Słuchacz kończący kierunek, dzięki dobranemu programowi to specjalista medioznawca
i PR-owiec, który:

 • nie jest wyłącznie teoretykiem a specjalistą cechującym się niezwykle szerokim zakresem kompetencji oraz umiejętności analitycznych,
 • nie zajmuje się wyłącznie opisywaniem historii oraz zastanej rzeczywistości, ale przede wszystkim wykorzystuje swoje umiejętności predykcji do przedstawienia możliwych scenariuszy stanu przyszłości,
 • doradzi podejmowanie działań, których celem jest maksymalizacja relatywnych korzyści
  w zmienionej rzeczywistości lub zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia preferowanej zmiany,
 • wykorzystuje umiejętności komunikacji do profesjonalnego doradztwa dla zróżnicowanych podmiotów gospodarczych i politycznych,
 • potrafi wypromować stworzoną przez siebie narrację, opartą na wiedzy naukowej oraz w pełni udokumentowaną faktami, jak najszerszej grupie odbiorców,
 • postrzega swoją rolę i misję zawodową w kształtowaniu postaw i zachowań indywidualnych osób i grup społecznych, które promują pełne poszanowanie idei państwa prawa, praw człowieka oraz tolerancji bez względu na płeć, narodowość, etniczność, religię, pochodzenie czy kulturę,
 • potrafi pracować zarówno w zespole jak i indywidualnie,

jest osobą o wysokich kompetencjach komunikacyjnych, potrafiącą korzystać z różnych kanałów komunikacji, w tym nowoczesnych mediów i środków przekazu dla celów współpracy z potencjalnym klientem.

3 semestry
Tryb: niestacjonarne, online

CENNIK

MEDIA I PR

 • płatność semestralna: 2 250 zł 2 000 zł za semestr*
 • płatność ratalna: 450 zł 400 zł*
 • *PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO 31 MARCA

CEL KSZTAŁCENIA

Kształcenie specjalistyczne o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów szkół średnich. Tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Staje się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować.

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury). Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego również uzyskują tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Dalsza edukacja

Absolwenci kształcenia specjalistycznego z tytułem dyplomowanego specjalisty mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Absolwentowi można zaliczyć maksymalnie 50% pkt ECTS. Rozwiązanie to umożliwia osobom posiadającym świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 PRK skrócenie okresu studiów.

Rekrutacja

Kandydat musi być absolwentem liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia. Matura nie jest wymagana.

WARUNKI ZALICZENIA KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • 1. Uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.
 • 2. Zaliczenia mogą być przeprowadzone w następujących formach: egzamin pisemny, egzamin ustny, praca zaliczeniowa indywidualna lub grupowa.

Absolwent otrzymuje

Świadectwo ukończenia Kształcenia Specjalistycznego

LUB

Świadectwo Dyplomowanego
specjalisty

Studia krótkiego cyklu

Kształcenie specjalistyczne

Opcja 1

Nie posiadasz matury

Absolwent szkoły średniej, który nie zdał matury może odbyć kształcenie specjalistyczne, a po jego ukończeniu otrzymać świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego.

Opcja 2

Nie posiadasz matury

Jeśli w trakcie kształcenia absolwent szkoły średniej zda maturę, wówczas także otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opcja 3

Posiadasz maturę

Jeśli w trakcie kształcenia absolwent szkoły średniej zda maturę, otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz może kontynuować naukę na studiach licencjackich od 4 semestru.

Opcja 4

Posiadasz maturę

Absolwent szkoły średniej z maturą po zakończeniu kształcenia otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Korzyści dla absolwentów

 • wyższe kwalifikacje zawodowe,
 • tylko 3 semestry w Uczelni Łukaszewski,
 • 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej,
 • profil praktyczny,
 • tytuł zawodowy (dla absolwentów z maturą): dyplomowany specjalista,
 • możliwość skrócenia okresu studiów w przypadku kontynuacji nauki na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

MEDIA I PR

 • MEDIA I PR

Zajęcia na tym kierunku pozwalają uzyskać zarówno praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu medioznawcy i PR-owca, ale także poprzez zaplanowany program i treści kształcenia pobudzimy kreatywność oraz odpowiedzialność społeczną między innymi poprzez przedmioty poświęcone analizie dyskursu medialnego, mediom społecznościowym, wizerunkowi medialnemu, komunikacji interpersonalnej, międzykulturowej, kryzysowej czy też roli polityki medialnej i audiowizualnej Unii Europejskiej oraz systemów medialnych w świecie. Podczas wielu zajęć na tym kierunku podkreślamy znaczenie twórczego myślenia, kreatywności, a także szacunku dla różnorodności i odmienności – jako elementów odpowiedzialności społecznej.

Słuchacz kończący kierunek, dzięki dobranemu programowi to specjalista medioznawca
i PR-owiec, który:

 • nie jest wyłącznie teoretykiem a specjalistą cechującym się niezwykle szerokim zakresem kompetencji oraz umiejętności analitycznych,
 • nie zajmuje się wyłącznie opisywaniem historii oraz zastanej rzeczywistości, ale przede wszystkim wykorzystuje swoje umiejętności predykcji do przedstawienia możliwych scenariuszy stanu przyszłości,
 • doradzi podejmowanie działań, których celem jest maksymalizacja relatywnych korzyści
  w zmienionej rzeczywistości lub zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia preferowanej zmiany,
 • wykorzystuje umiejętności komunikacji do profesjonalnego doradztwa dla zróżnicowanych podmiotów gospodarczych i politycznych,
 • potrafi wypromować stworzoną przez siebie narrację, opartą na wiedzy naukowej oraz w pełni udokumentowaną faktami, jak najszerszej grupie odbiorców,
 • postrzega swoją rolę i misję zawodową w kształtowaniu postaw i zachowań indywidualnych osób i grup społecznych, które promują pełne poszanowanie idei państwa prawa, praw człowieka oraz tolerancji bez względu na płeć, narodowość, etniczność, religię, pochodzenie czy kulturę,
 • potrafi pracować zarówno w zespole jak i indywidualnie,

jest osobą o wysokich kompetencjach komunikacyjnych, potrafiącą korzystać z różnych kanałów komunikacji, w tym nowoczesnych mediów i środków przekazu dla celów współpracy z potencjalnym klientem.

3 semestry
Tryb: niestacjonarne, online
CENNIK

MEDIA I PR

 • płatność semestralna: 2 250 zł 2 000 zł za semestr*
 • płatność ratalna: 450 zł 400 zł*
 • *PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO 29 LUTEGO

CEL KSZTAŁCENIA

Kształcenie specjalistyczne o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów szkół średnich. Tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Staje się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować.

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury). Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego również uzyskują tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Dalsza edukacja

Absolwenci kształcenia specjalistycznego z tytułem dyplomowanego specjalisty mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Absolwentowi można zaliczyć maksymalnie 50% pkt ECTS. Rozwiązanie to umożliwia osobom posiadającym świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 PRK skrócenie okresu studiów.

Rekrutacja

Kandydat musi być absolwentem liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia. Matura nie jest wymagana.

WARUNKI ZALICZENIA KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • 1. Uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.
 • 2. Zaliczenia mogą być przeprowadzone w następujących formach: egzamin pisemny, egzamin ustny, praca zaliczeniowa indywidualna lub grupowa.

Absolwent otrzymuje

Świadectwo ukończenia Kształcenia Specjalistycznego

LUB

Świadectwo Dyplomowanego
specjalisty

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277

skc@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się