Studia Licencjackie – Administracja – Stacjonarne

SPECJALNOŚCI

 • ADMINISTRACJA UNII EUROPEJSKIEJ I JEJ FUNKCJONOWANIE
 • ADMINISTRACJA BIZNESU
 • ADMINISTRACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 • ADMINISTRACJA PLACÓWKAMI SPORTOWYMI
 • ADMINISTRACJA SKARBOWA
 • POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UE
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA (RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA)

Szanowni Państwo!
Uczelnia Łukaszewski istnieje od ponad 20 lat i szczyci się tym, iż kształcimy ludzi przedsiębiorczych łącząc w swoich programach wiedzę akademicką z praktyką gospodarczą, a kompetencje twarde z miękkimi. Ideą oraz hasłem naszej uczelni było od samego początku jej istnienia „Wiedza – Umiejętności – Kompetencje” na długo przed tym jak takie samo hasło pojawiło się w najnowszej Ustawie „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”.

SPECJALNOŚCI

 • ADMINISTRACJA UNII EUROPEJSKIEJ I JEJ FUNKCJONOWANIE
 • ADMINISTRACJA BIZNESU
 • ADMINISTRACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 • ADMINISTRACJA PLACÓWKAMI SPORTOWYMI
 • ADMINISTRACJA SKARBOWA
 • POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UE
 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA (RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA)

Szanowni Państwo!
Uczelnia Łukaszewski istnieje od ponad 20 lat i szczyci się tym, iż kształcimy ludzi przedsiębiorczych łącząc w swoich programach wiedzę akademicką z praktyką gospodarczą, a kompetencje twarde z miękkimi. Ideą oraz hasłem naszej uczelni było od samego początku jej istnienia „Wiedza – Umiejętności – Kompetencje” na długo przed tym jak takie samo hasło pojawiło się w najnowszej Ustawie „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”.

Charakterystyka

3 lata / 6 semestrów
Tryb: Stacjonarny

Cennik
Studia Licencjackie

STUDIA
DZIENNE

 • jednorazowa płatność (roczna): 4 500 zł
 • płatność w dwóch ratach (semestralna): 2x 2 500 zł
 • płatność ratalna: 10 x 550 zł

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie na studia (wzór wniosku wysyłamy mailowo),
 • umowa pomiędzy kandydatem a Uczelnią (wzór umowy wysyłamy mailowo),
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór oświadczenia wysyłamy mailowo),
 • świadectwo dojrzałości lub poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa (oryginał do wglądu),
 • podpisane aktualne fotografie kandydata – 2 sztuki zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • dowód osobisty (do wglądu).

Zajęcia obejmują zagadnienia takie jak:

I ROK – SEMESTR I-II

II ROK – SEMESTR III-IV

III ROK – SEMESTR V-VI

Semestr I
Język angielski
Szkolenie biblioteczne
Szkolenie BHP
Podstawy socjologii
Podstawy prawoznawstwa
Historia administracji
Prawo administracyjne
Prawo cywilne i umowy w administracji
Socjologia i metody badań socjologicznych
Statystyka z demografią
Prawo konsumenckie i ochrona rynku
Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych

Semestr II
Język angielski
Ochrona własności intelektualnej
Nauka o administracji
Konstytucyjny system organów państwowych
Prawo pracy i prawo urzędnicze
Finanse publiczne i prawo finansowe
Zamówienia publiczne
Ekonomia sektora publicznego
Globalizacja o fundusze publiczne
Technologia informacyjna
Organizacje pozarządowe
Praktyki zawodowe

Semestr III
Język angielski
Postępowanie administracyjne
Mikro- i makroekonomia
Publiczne prawo gospodarcze
Prawo karne i prawo wykroczeń
Ruchy społeczne i polityczne
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Administracja bezpieczeństwa publicznego
Etyka w administracji publicznej
Ustrojowe podstawy i zasady gospodarowania JST
Organizacja i zadania JST w Polsce i na świecie

Semestr IV
Język angielski
Gospodarka komunalna
Programy pomocowe UE
Legislacja administracyjna
Zagospodarowanie przestrzenne
Budżet JST
Źródła dochodów i wydatków JST
Zarządzanie długiem i majątkiem komunalnym
Projektowanie rozwoju – strategia rozwoju JST
Proseminarium
Praktyki zawodowe

Semestr V
Język obcy nowożytny
WF
Logika
Podstawy filozofii
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Techniki negocjacji i mediacji w administracji
Ustrój samorządu terytorialnego
Sytuacja finansów publicznych w świecie: analiza empiryczna
Prawo międzynarodowe
Seminarium dyplomowe

Semestr VI
Język obcy nowożytny
Instytucje i źródła prawa UE
E-administracja
Podstawy prawne i księgowe rachunkowości
Fundusze celowe: zasady tworzenia i funkcjonowania
Seminarium dyplomowe

DLACZEGO ADMINISTRACJA?

Kierunek administracja zapewnia studentom warunki do kształcenia na kierunku studiów gwarantującym wszechstronny rozwój osobisty. Poprzez budowanie pożądanych kwalifikacji i kompetencji, zwłaszcza miękkich, umożliwia absolwentom spełnianie wymogów konkurencyjnego rynku pracy zwłaszcza w wymiarze regionalnym, lecz także krajowym.

Program kształcenia na kierunku administracja uwzględnia zasady współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kierunek administracja realizuje główne cele zarówno misji, jak i strategii ULu. Czyni to poprzez kształtowanie nowoczesnych kadr (elit lokalnych sfer życia społecznego i gospodarczego). Przyczynia się również do ukształtowania ośrodka kreowania wiedzy, a także pogłębiania umiejętności prawno-administracyjnych.

Administracja jako kierunek studiów:

Program studiów na kierunku Administracja pozwala w szczególności opanować kompetencje związane z kluczowymi obszarami oddziaływania administracyjnego oraz poznać strukturę i funkcjonowanie konstytucyjnych organów państwa. Studenci zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego w systemie ustrojowym RP, jak również zapoznają się z rozwojem i zasadami funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej.

Kształcenie na kierunku pozwala poznać i zrozumieć podstawy prawa administracyjnego i zasady jego tworzenia oraz wybrane zagadnienia prawa cywilnego, a także nabywać umiejętność wykorzystywania tej wiedzy do rozstrzygania problemów prawnych.

Program studiów zapewnia nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie postępowania administracyjnego, w tym redagowania aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej, jak również poznanie prawnych podstaw pracy pracownika administracji oraz zasad etyki urzędniczej i obowiązków zawodowych urzędników.

Ponadto, jedna ze specjalności na kierunku Administracja – administracyjne funkcjonowanie instytucji UE – dedykowana jest również kandydatom na studia z krajów ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej.

Co po studiach?

Zajęcia na kierunku Administracja nakierowane są na pogłębianie umiejętności i wiedzy, w oparciu o którą studenci, rozwiązując problemy rozwijają własną osobowość i uzyskują nowe kompetencje. Dzięki różnorodnym formom zajęć studenci zyskują świadomość, że rzeczywistość można kreować oraz opisywać z różnych punktów widzenia, a także że można ją zmieniać. Nabywają również umiejętność wyboru różnych opisów rzeczywistości i posługiwania się tymi opisami w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia studiów oraz zgodności efektów uczenia się z tymi potrzebami.

Absolwenci Administracji odnajdują się w pracy w urzędach administracji centralnej i samorządowej, w organach podatkowych, w kancelariach prawniczych, w działach administracyjnych sądów, prokuratury a także w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych czy w organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną.

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277

licencjat@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277

licencjat@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Charakterystyka

3 lata / 6 semestrów
Tryb: Stacjonarny

Cennik
Studia Licencjackie

STUDIA
DZIENNE

 • jednorazowa płatność (roczna): 4 500 zł
 • płatność w dwóch ratach (semestralna): 2x 2 500 zł
 • płatność ratalna: 10 x 550 zł

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie na studia (wzór wniosku wysyłamy mailowo),
 • umowa pomiędzy kandydatem a Uczelnią (wzór umowy wysyłamy mailowo),
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór oświadczenia wysyłamy mailowo),
 • świadectwo dojrzałości lub poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa (oryginał do wglądu),
 • podpisane aktualne fotografie kandydata – 2 sztuki zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • dowód osobisty (do wglądu).

DLACZEGO ADMINISTRACJA?

Kierunek administracja zapewnia studentom warunki do kształcenia na kierunku studiów gwarantującym wszechstronny rozwój osobisty. Poprzez budowanie pożądanych kwalifikacji i kompetencji, zwłaszcza miękkich, umożliwia absolwentom spełnianie wymogów konkurencyjnego rynku pracy zwłaszcza w wymiarze regionalnym, lecz także krajowym.

Program kształcenia na kierunku administracja uwzględnia zasady współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kierunek administracja realizuje główne cele zarówno misji, jak i strategii ULu. Czyni to poprzez kształtowanie nowoczesnych kadr (elit lokalnych sfer życia społecznego i gospodarczego). Przyczynia się również do ukształtowania ośrodka kreowania wiedzy, a także pogłębiania umiejętności prawno-administracyjnych.

I ROK – SEMESTR I-II

II ROK – SEMESTR III-IV

III ROK – SEMESTR V-VI

Semestr I
Język angielski
Szkolenie biblioteczne
Szkolenie BHP
Podstawy socjologii
Podstawy prawoznawstwa
Historia administracji
Prawo administracyjne
Prawo cywilne i umowy w administracji
Socjologia i metody badań socjologicznych
Statystyka z demografią
Prawo konsumenckie i ochrona rynku
Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych

Semestr II
Język angielski
Ochrona własności intelektualnej
Nauka o administracji
Konstytucyjny system organów państwowych
Prawo pracy i prawo urzędnicze
Finanse publiczne i prawo finansowe
Zamówienia publiczne
Ekonomia sektora publicznego
Globalizacja o fundusze publiczne
Technologia informacyjna
Organizacje pozarządowe
Praktyki zawodowe

Semestr III
Język angielski
Postępowanie administracyjne
Mikro- i makroekonomia
Publiczne prawo gospodarcze
Prawo karne i prawo wykroczeń
Ruchy społeczne i polityczne
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Administracja bezpieczeństwa publicznego
Etyka w administracji publicznej
Ustrojowe podstawy i zasady gospodarowania JST
Organizacja i zadania JST w Polsce i na świecie

Semestr IV
Język angielski
Gospodarka komunalna
Programy pomocowe UE
Legislacja administracyjna
Zagospodarowanie przestrzenne
Budżet JST
Źródła dochodów i wydatków JST
Zarządzanie długiem i majątkiem komunalnym
Projektowanie rozwoju – strategia rozwoju JST
Proseminarium
Praktyki zawodowe

Semestr V
Język obcy nowożytny
WF
Logika
Podstawy filozofii
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Techniki negocjacji i mediacji w administracji
Ustrój samorządu terytorialnego
Sytuacja finansów publicznych w świecie: analiza empiryczna
Prawo międzynarodowe
Seminarium dyplomowe

Semestr VI
Język obcy nowożytny
Instytucje i źródła prawa UE
E-administracja
Podstawy prawne i księgowe rachunkowości
Fundusze celowe: zasady tworzenia i funkcjonowania
Seminarium dyplomowe

Administracja jako kierunek studiów:

Program studiów na kierunku Administracja pozwala w szczególności opanować kompetencje związane z kluczowymi obszarami oddziaływania administracyjnego oraz poznać strukturę i funkcjonowanie konstytucyjnych organów państwa. Studenci zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego w systemie ustrojowym RP, jak również zapoznają się z rozwojem i zasadami funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej.

Kształcenie na kierunku pozwala poznać i zrozumieć podstawy prawa administracyjnego i zasady jego tworzenia oraz wybrane zagadnienia prawa cywilnego, a także nabywać umiejętność wykorzystywania tej wiedzy do rozstrzygania problemów prawnych.

Program studiów zapewnia nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie postępowania administracyjnego, w tym redagowania aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej, jak również poznanie prawnych podstaw pracy pracownika administracji oraz zasad etyki urzędniczej i obowiązków zawodowych urzędników.

Ponadto, jedna ze specjalności na kierunku Administracja – administracyjne funkcjonowanie instytucji UE – dedykowana jest również kandydatom na studia z krajów ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej.

Co po studiach?

Zajęcia na kierunku Administracja nakierowane są na pogłębianie umiejętności i wiedzy, w oparciu o którą studenci, rozwiązując problemy rozwijają własną osobowość i uzyskują nowe kompetencje. Dzięki różnorodnym formom zajęć studenci zyskują świadomość, że rzeczywistość można kreować oraz opisywać z różnych punktów widzenia, a także że można ją zmieniać. Nabywają również umiejętność wyboru różnych opisów rzeczywistości i posługiwania się tymi opisami w rozwiązywaniu konkretnych problemów, wskazywania potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności efektów uczenia się z tymi potrzebami.

Absolwenci Administracji odnajdują się w pracy w urzędach administracji centralnej i samorządowej, w organach podatkowych, w kancelariach prawniczych, w działach administracyjnych sądów, prokuratury a także w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych czy w organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną.

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów wydane przez Uczelnię Łukaszewski.