Studia Licencjackie – Zarządzanie – Niestacjonarne

SPECJALNOŚCI

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI
 • ZARZĄDZANIE W SPORCIE
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • BIZNES I EKONOMIA
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA FIRMY
 • HOTELARSTWO I TURYSTYKA
 • KOMUNIKACJA
 • LOGISTYKA
 • MARKETING
 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE

Szanowni Państwo!
Uczelnia Łukaszewski istnieje od ponad 20 lat i szczyci się tym, iż kształcimy ludzi przedsiębiorczych łącząc w swoich programach wiedzę akademicką z praktyką gospodarczą, a kompetencje twarde z miękkimi. Ideą oraz hasłem naszej uczelni było od samego początku jej istnienia „Wiedza – Umiejętności – Kompetencje” na długo przed tym jak takie samo hasło pojawiło się w najnowszej Ustawie „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”.

Nasi studenci mogą wybrać formę studiów dostosowaną do ich możliwości organizacyjnych i finansowych w zależności od wybranej ścieżki kariery w formule online.

SPECJALNOŚCI

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI
 • ZARZĄDZANIE W SPORCIE
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • BIZNES I EKONOMIA
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA FIRMY
 • HOTELARSTWO I TURYSTYKA
 • KOMUNIKACJA
 • LOGISTYKA
 • MARKETING
 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Szanowni Państwo!
Uczelnia Łukaszewski istnieje od ponad 20 lat i szczyci się tym, iż kształcimy ludzi przedsiębiorczych łącząc w swoich programach wiedzę akademicką z praktyką gospodarczą, a kompetencje twarde z miękkimi. Ideą oraz hasłem naszej uczelni było od samego początku jej istnienia „Wiedza – Umiejętności – Kompetencje” na długo przed tym jak takie samo hasło pojawiło się w najnowszej Ustawie „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”.

Nasi studenci mogą wybrać formę studiów dostosowaną do ich możliwości organizacyjnych i finansowych w zależności od wybranej ścieżki kariery w formule online.

Charakterystyka

3 lata / 6 semestrów
Tryb: Niestacjonarny

Cennik
Studia Licencjackie

STUDIA
ZAOCZNE

 • jednorazowa płatność: 5 500 zł 5 000 zł*
 • płatność w dwóch ratach: 2x 2 900 zł 2 x 2 650 zł*
 • płatność ratalna: 10 x 590 zł 10 x 540 zł*
 • *PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO 31 LIPCA

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie na studia (wzór wniosku wysyłamy mailowo),
 • umowa pomiędzy kandydatem a Uczelnią (wzór umowy wysyłamy mailowo),
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór oświadczenia wysyłamy mailowo),
 • świadectwo dojrzałości lub poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa (oryginał do wglądu),
 • podpisane aktualne fotografie kandydata – 2 sztuki zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • dowód osobisty (do wglądu).

Zajęcia obejmują zagadnienia takie jak:

I ROK – SEMESTR I-II

II ROK – SEMESTR III-IV

III ROK – SEMESTR V-VI

W sem. I-II zajęcia obejmują zagadnienia:
– Filozofia z logiką
– Podstawy przedsiębiorczości
– Encyklopedia prawa
– Podstawy zarządzania
– Nauka o organizacji
– Metodyka studiowania
– Podstawy marketingu
– Podstawy socjologii
– Podstawy statystyki w zarządzaniu
– Język angielski
– Szkolenie biblioteczne i BHP
– Ochrona własności intelektualnej
– Technologie informacyjne
– Metody badań społecznych i rynkowych
– Podstawy zarządzania
– Podstawy statystyki w zarządzaniu
– Psychologia społeczna
– Zachowania organizacyjne
– Studencka praktyka zawodowa
Zajęcia z wybranej specjalności są realizowane na trzecim roku.

W sem. III-IV zajęcia obejmują zagadnienia:
– Zarządzanie projektami
– Metody badań społecznych i rynkowych
– Procesy informacyjne w zarządzaniu
– Zarządzanie zmianą
– Finanse przedsiębiorstwa
– Zarządzanie jakością
– Podstawy logistyki
– Podstawy matematyki w zarządzaniu
– Język angielski
– Seminarium dyplomowe
– Zarządzanie zasobami ludzkimi
– Procesy informacyjne w zarządzaniu
– Podstawy matematyki w zarządzaniu
– Makroekonomia
– Podstawy rachunkowości
– Polityka i podstawy prawne bezpieczeństwa
– Studencka praktyka zawodowa

Jednym z podstawowych przedmiotów jest Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, który jest zmodyfikowaną wersją pisania pracy dyplomowej oraz łączy przyswajaną wiedzę z praktyką.

W sem. V-VI zajęcia obejmują zagadnienia:
– Seminarium dyplomowe
– Podstawy bankowości
– Zarządzanie międzykulturowe
– Zarządzanie ryzykiem finansowym
– Kierowanie i przywództwo
– Planowanie zatrudnienia (rekrutacja, selekcja, adaptacja)
– Samozatrudnienie w gospodarce globalnej
– System ocen pracowniczych
– Szkolenie i rozwój zawodowy
– Język angielski
– Seminarium dyplomowe
– Gra decyzyjna
– Doradztwo zawodowe
– Warsztat pracy menedżera
– Konflikty i ich rozwiązywanie w zespołach pracowniczych
– Warsztaty rozwoju osobistego
Zajęcia na trzecim roku skupiają się wybranej wcześniej specjalności.

Dlaczego Zarządzanie?

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

Licencjat z zarządzania zapewni Ci wiedzę, która pozwoli Ci wejść w obszary biznesu, zarządzania procesami czy reklamy. Jako absolwent będziesz w stanie identyfikować i diagnozować problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi oraz informacją. Będziesz przygotowany do zarządzania procesami i zadaniami w organizacjach gospodarczych.

Zdobędziesz również wiele praktycznych umiejętności, takich jak cenne umiejętności komunikacji i perswazji w biznesie, które przełożą się na skuteczną debatę, negocjacje i perswazję. Znajomość nauk społecznych, podstawowa wiedza z zakresu psychologii, prawa i ekonomii oraz umiejętność analizy najważniejszych zjawisk ekonomicznych z pewnością Ci pomogą. Co ważniejsze, będziesz mógł ocenić sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów komercyjnych, publicznych i samorządowych, co z kolei pozwoli Ci efektywnie prowadzić własną działalność gospodarczą lub zarządzać spółkami na stanowiskach kierowniczych.

W potocznym znaczeniu – zarządzać – znaczy kierować lub administrować.

Istnieje wiele definicji pojęcia zarządzanie:

– umiejętność wytyczania celów i ich realizacji,
– umiejętność zarządzania, tj. dysponowania zasobami organizacji.
– umiejętność przekształcenia chaosu w porządek

Niezależnie od tego, która z tych definicji jest lepsza, pełniejsza – czytaj – lepiej oddająca istotę współczesnego znaczenia tego pojęcia, to najważniejszym pozostaje to, że nauka o zarządzaniu to w istocie rzeczy nauka o sprawnym działaniu.

Gdzie może pracować manager?

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

 1. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa.
 2. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.
 3. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.
 4. Zna i umie wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne.
 5. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2.
 6. Posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Zarządzanie rozumiane jako kierunek studiów:

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

– uczy pracy zespołowej
– umożliwia planowanie i rozwój kariery z działaniami na rzecz organizacji
– poszerza horyzonty myślenia
– daje możliwość „migracji” do każdego innego zawodu – zarówno z nauk humanistycznych jak i społecznych
– uczy definiowania celów, określania potrzeb i zasobów niezbędnych do ich realizacji
– uczy skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277

licencjat@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277

licencjat@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Charakterystyka

3 lata / 6 semestrów
Tryb: Niestacjonarny

Cennik
Studia Licencjackie

STUDIA
ZAOCZNE

 • jednorazowa płatność: 5 500 zł 5 000 zł*
 • płatność w dwóch ratach: 2x 2 900 zł 2 x 2 650 zł*
 • płatność ratalna: 10 x 590 zł 10 x 540 zł*
 • *PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO 31 LIPCA

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie na studia (wzór wniosku wysyłamy mailowo),
 • umowa pomiędzy kandydatem a Uczelnią (wzór umowy wysyłamy mailowo),
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór oświadczenia wysyłamy mailowo),
 • świadectwo dojrzałości lub poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa (oryginał do wglądu),
 • podpisane aktualne fotografie kandydata – 2 sztuki zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • dowód osobisty (do wglądu).

DLACZEGO ZARZĄDZANIE?

Licencjat z zarządzania zapewni Ci wiedzę, która pozwoli Ci wejść w obszary biznesu, zarządzania procesami czy reklamy. Jako absolwent będziesz w stanie identyfikować i diagnozować problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi oraz informacją. Będziesz przygotowany do zarządzania procesami i zadaniami w różnych organizacjach gospodarczych.

Zdobędziesz również wiele praktycznych umiejętności, takich jak cenne umiejętności komunikacji i perswazji w biznesie, które przełożą się na skuteczną debatę, negocjacje i perswazję. Znajomość nauk społecznych, podstawowa wiedza z zakresu psychologii, prawa i ekonomii oraz umiejętność analizy najważniejszych zjawisk ekonomicznych z pewnością Ci pomogą. Co ważniejsze, będziesz mógł ocenić sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów komercyjnych, publicznych i samorządowych, co z kolei pozwoli Ci efektywnie prowadzić własną działalność gospodarczą lub zarządzać spółkami na stanowiskach kierowniczych.

W potocznym znaczeniu – zarządzać – znaczy kierować lub administrować.
Istnieje wiele definicji pojęcia zarządzanie:

– umiejętność wytyczania celów i ich realizacji,
– umiejętność zarządzania, tj. dysponowania zasobami organizacji.
– umiejętność przekształcenia chaosu w porządek

Niezależnie od tego, która z tych definicji jest lepsza, pełniejsza – czytaj – lepiej oddająca istotę współczesnego znaczenia tego pojęcia, to najważniejszym pozostaje to, że nauka o zarządzaniu to w istocie rzeczy nauka o sprawnym działaniu.

I ROK – SEMESTR I-II

II ROK – SEMESTR III-IV

III ROK – SEMESTR V-VI

W sem. I-II zajęcia obejmują zagadnienia:
– Filozofia z logiką
– Podstawy przedsiębiorczości
– Encyklopedia prawa
– Podstawy zarządzania
– Nauka o organizacji
– Metodyka studiowania
– Podstawy marketingu
– Podstawy socjologii
– Podstawy statystyki w zarządzaniu
– Język angielski
– Szkolenie biblioteczne i BHP
– Ochrona własności intelektualnej
– Technologie informacyjne
– Metody badań społecznych i rynkowych
– Podstawy zarządzania
– Podstawy statystyki w zarządzaniu
– Psychologia społeczna
– Zachowania organizacyjne
– Studencka praktyka zawodowa
Zajęcia z wybranej specjalności są realizowane na trzecim roku.

W sem. III-IV zajęcia obejmują zagadnienia:
– Zarządzanie projektami
– Metody badań społecznych i rynkowych
– Procesy informacyjne w zarządzaniu
– Zarządzanie zmianą
– Finanse przedsiębiorstwa
– Zarządzanie jakością
– Podstawy logistyki
– Podstawy matematyki w zarządzaniu
– Język angielski
– Seminarium dyplomowe
– Zarządzanie zasobami ludzkimi
– Procesy informacyjne w zarządzaniu
– Podstawy matematyki w zarządzaniu
– Makroekonomia
– Podstawy rachunkowości
– Polityka i podstawy prawne bezpieczeństwa
– Studencka praktyka zawodowa

Jednym z podstawowych przedmiotów jest Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, który jest zmodyfikowaną wersją pisania pracy dyplomowej oraz łączy przyswajaną wiedzę z praktyką.

W sem. V-VI zajęcia obejmują zagadnienia:
– Seminarium dyplomowe
– Podstawy bankowości
– Zarządzanie międzykulturowe
– Zarządzanie ryzykiem finansowym
– Kierowanie i przywództwo
– Planowanie zatrudnienia (rekrutacja, selekcja, adaptacja)
– Samozatrudnienie w gospodarce globalnej
– System ocen pracowniczych
– Szkolenie i rozwój zawodowy
– Język angielski
– Seminarium dyplomowe
– Gra decyzyjna
– Doradztwo zawodowe
– Warsztat pracy menedżera
– Konflikty i ich rozwiązywanie w zespołach pracowniczych
– Warsztaty rozwoju osobistego
Zajęcia na trzecim roku skupiają się wybranej wcześniej specjalności.

Zarządzanie rozumiane jako kierunek studiów:

– rozwija sprawność intelektualną oraz osobiste kompetencje
– uczy pracy zespołowej
– umożliwia planowanie i rozwój kariery z działaniami na rzecz organizacji
– poszerza horyzonty myślenia
– daje możliwość „migracji” do każdego innego zawodu – zarówno z nauk humanistycznych jak i społecznych
– uczy definiowania celów, określania potrzeb i zasobów niezbędnych do ich realizacji
– uczy skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania

Gdzie może pracować manager?

Absolwent kierunku Zarządzanie:

 1. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa.
 2. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.
 3. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.
 4. Zna i umie wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne.
 5. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2.
 6. Posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

„Być skutecznym – oto właściwe zajęcie dla szefa. Gdziekolwiek dany szef pracuje, w biznesie czy szpitalu, na uniwersytecie czy w armii, oczekuje się odeń, że doprowadzi do zrobienia tego, co należy. A to po prostu oznacza, że oczekuje się odeń skuteczności”.

-Peter F. Drucker

Sylwetka absolwenta

Według Petera F. Druckera, w nowoczesnej organizacji „menedżerem” jest każdy pracownik umysłowy, który z tytułu swojego stanowiska lub wiedzy odpowiada za wkład pracy wpływający fizycznie na zdolność organizacji do osiągnięć. Może tu chodzić o zdolność firmy do stworzenia nowego produktu lub do powiększenia swego udziału w danym rynku.

Kim więc jest manager?

Jest osobą, która:

– posiada zdolność rozumienia organizacji i mechanizmów jej funkcjonowania
– umie wykorzystać zasoby i potencjał organizacji do osiągania wytyczonych celów
– umie i nie boi się podejmować decyzje
– posiada umiejętność zarządzania czasem własnym i członków zespołu
– obserwuje i rozumie procesy społeczne i struktury, w których te procesy zachodzą
– nie boi się zmian, posiada zdolność do ich wprowadzania i zarządzania nimi
– zawsze stara się widzieć całokształt problemów i zagadnień
– potrafi wykorzystać wiedzę o społeczeństwie w skali mikro i makro do budowania aktywności własnej oraz otaczającej ją społeczności
– jest wyposażona w wiedzę i narzędzia niezbędne do dobrego funkcjonowania na rynku pracy
– jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez globalizację i ciągłe zmiany rynku pracy

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów wydane przez Uczelnię Łukaszewski.