Studia magisterskie – Zarządzanie – Stacjonarne

Charakterystyka

2 lata / 4 semestry
Tryb: Stacjonarny

Cennik
Studia magisterskie

STUDIA
DZIENNE

jednorazowa płatność roczna: 6 000 zł
semestralna płatność w dwóch ratach: 2 x 3 200 zł
miesięczna płatność ratalna: 10 x 700 zł
PROMOCJA! DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI ŁUKASZEWSKI ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA PERSONELEM PIERWSZY ROK STUDIÓW -20%!

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie na studia (wzór wniosku wysyłamy mailowo)
 • umowa pomiędzy kandydatem a Uczelnią (wzór umowy wysyłamy mailowo)
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór oświadczenia wysyłamy mailowo)
 • podpisana aktualna fotografia kandydata – zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia

Dlaczego Zarządzanie?

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

Licencjat z zarządzania zapewni Ci wiedzę, która pozwoli Ci wejść w obszary biznesu, zarządzania procesami czy reklamy. Jako absolwent będziesz w stanie identyfikować i diagnozować problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi oraz informacją. Będziesz przygotowany do zarządzania procesami i zadaniami w organizacjach gospodarczych.

Zdobędziesz również wiele praktycznych umiejętności, takich jak cenne umiejętności komunikacji i perswazji w biznesie, które przełożą się na skuteczną debatę, negocjacje i perswazję. Znajomość nauk społecznych, podstawowa wiedza z zakresu psychologii, prawa i ekonomii oraz umiejętność analizy najważniejszych zjawisk ekonomicznych z pewnością Ci pomogą. Co ważniejsze, będziesz mógł ocenić sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów komercyjnych, publicznych i samorządowych, co z kolei pozwoli Ci efektywnie prowadzić własną działalność gospodarczą lub zarządzać spółkami na stanowiskach kierowniczych.

W potocznym znaczeniu – zarządzać – znaczy kierować lub administrować.

Istnieje wiele definicji pojęcia zarządzanie:

– umiejętność wytyczania celów i ich realizacji
– umiejętność zarządzania, tj. dysponowania zasobami organizacji
– umiejętność przekształcenia chaosu w porządek

Niezależnie od tego, która z tych definicji jest lepsza, pełniejsza – czytaj – lepiej oddająca istotę współczesnego znaczenia tego pojęcia, to najważniejszym pozostaje to, że nauka o zarządzaniu to w istocie rzeczy nauka o sprawnym działaniu.

Gdzie może pracować manager?

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

 1. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa.
 2. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.
 3. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.
 4. Zna i umie wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne.
 5. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2.
 6. Posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Zarządzanie rozumiane jako kierunek studiów:

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

– uczy pracy zespołowej
– umożliwia planowanie i rozwój kariery z działaniami na rzecz organizacji
– poszerza horyzonty myślenia
– daje możliwość „migracji” do każdego innego zawodu – zarówno z nauk humanistycznych jak i społecznych
– uczy definiowania celów, określania potrzeb i zasobów niezbędnych do ich realizacji
– uczy skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277

magister@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Cennik
Studia magisterskie

STUDIA
DZIENNE

jednorazowa płatność roczna: 6 000 zł
semestralna płatność w dwóch ratach: 2 x 3 200 zł
miesięczna płatność ratalna: 10 x 700 zł
PROMOCJA! DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI ŁUKASZEWSKI ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA PERSONELEM PIERWSZY ROK STUDIÓW -20%!

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277

magister@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Charakterystyka

2 lata / 4 semestry
Tryb: Stacjonarny

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie na studia (wzór wniosku wysyłamy mailowo)
 • umowa pomiędzy kandydatem a Uczelnią (wzór umowy wysyłamy mailowo)
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór oświadczenia wysyłamy mailowo)
 • podpisana aktualna fotografia kandydata – zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia

DLACZEGO ZARZĄDZANIE?

Magister zarządzania zapewni Ci wiedzę, która pozwoli Ci wejść w obszary biznesu, zarządzania procesami czy reklamy. Jako absolwent będziesz w stanie identyfikować i diagnozować problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, materialnymi i finansowymi oraz informacją. Będziesz przygotowany do zarządzania procesami i zadaniami w różnych organizacjach gospodarczych.

Zdobędziesz również wiele praktycznych umiejętności, takich jak cenne umiejętności komunikacji i perswazji w biznesie, które przełożą się na skuteczną debatę, negocjacje i perswazję. Znajomość nauk społecznych, podstawowa wiedza z zakresu psychologii, prawa i ekonomii oraz umiejętność analizy najważniejszych zjawisk ekonomicznych z pewnością Ci pomogą. Co ważniejsze, będziesz mógł ocenić sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów komercyjnych, publicznych i samorządowych, co z kolei pozwoli Ci efektywnie prowadzić własną działalność gospodarczą lub zarządzać spółkami na stanowiskach kierowniczych.

W potocznym znaczeniu – zarządzać – znaczy kierować lub administrować.
Istnieje wiele definicji pojęcia zarządzanie:

– umiejętność wytyczania celów i ich realizacji
– umiejętność zarządzania, tj. dysponowania zasobami organizacji
– umiejętność przekształcenia chaosu w porządek

Niezależnie od tego, która z tych definicji jest lepsza, pełniejsza – czytaj – lepiej oddająca istotę współczesnego znaczenia tego pojęcia, to najważniejszym pozostaje to, że nauka o zarządzaniu to w istocie rzeczy nauka o sprawnym działaniu.

Zarządzanie rozumiane jako kierunek studiów:

– rozwija sprawność intelektualną oraz osobiste kompetencje
– uczy pracy zespołowej
– umożliwia planowanie i rozwój kariery z działaniami na rzecz organizacji
– poszerza horyzonty myślenia
– daje możliwość „migracji” do każdego innego zawodu – zarówno z nauk humanistycznych jak i społecznych
– uczy definiowania celów, określania potrzeb i zasobów niezbędnych do ich realizacji
– uczy skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania

Gdzie może pracować manager?

Absolwent kierunku Zarządzanie:

 1. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa.
 2. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.
 3. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.
 4. Zna i umie wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne.
 5. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2.
 6. Posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

„Być skutecznym – oto właściwe zajęcie dla szefa. Gdziekolwiek dany szef pracuje, w biznesie czy szpitalu, na uniwersytecie czy w armii, oczekuje się odeń, że doprowadzi do zrobienia tego, co należy. A to po prostu oznacza, że oczekuje się odeń skuteczności”.

-Peter F. Drucker

Sylwetka absolwenta

Według Petera F. Druckera, w nowoczesnej organizacji „menedżerem” jest każdy pracownik umysłowy, który z tytułu swojego stanowiska lub wiedzy odpowiada za wkład pracy wpływający fizycznie na zdolność organizacji do osiągnięć. Może tu chodzić o zdolność firmy do stworzenia nowego produktu lub do powiększenia swego udziału w danym rynku.

Kim więc jest manager?

Jest osobą, która:

– posiada zdolność rozumienia organizacji i mechanizmów jej funkcjonowania
– umie wykorzystać zasoby i potencjał organizacji do osiągania wytyczonych celów
– umie i nie boi się podejmować decyzje
– posiada umiejętność zarządzania czasem własnym i członków zespołu
– obserwuje i rozumie procesy społeczne i struktury, w których te procesy zachodzą
– nie boi się zmian, posiada zdolność do ich wprowadzania i zarządzania nimi
– zawsze stara się widzieć całokształt problemów i zagadnień
– potrafi wykorzystać wiedzę o społeczeństwie w skali mikro i makro do budowania aktywności własnej oraz otaczającej ją społeczności
– jest wyposażona w wiedzę i narzędzia niezbędne do dobrego funkcjonowania na rynku pracy
– jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez globalizację i ciągłe zmiany rynku pracy

Zapisz się już dziś i uzyskaj dyplom ukończenia studiów wydany przez Uczelnię Łukaszewski.