Transport, spedycja i logistyka (CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH w transporcie drogowym rzeczy i osób)

STUDIA PODYPLOMOWE ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Wstępując do UE zmieniły się warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i spedytora, gdzie jednym z wymogów stało się posiadanie kompetencji zawodowych w postaci CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY I OSÓB, o tym fakcie mówi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku, ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

Cel studiów

Praca w działalności transportowej i spedycyjnej wiąże się z realizacją zadań o różnym stopniu złożoności, często z ograniczeniami czasowymi i wymagających odpowiednich kwalifikacji oraz wiedzy. Jednym z wyników globalizacji jest świadczenie zarówno krajowych i międzynarodowych usług transportowych i dostawczych na rynku charakteryzującym się różnorodnością kulturową, prawną i organizacyjną oraz intensywną konkurencją.

Celem studiów podyplomowych na kierunku TSL jest wykształcenie z zakresu problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego. Uczestnik będzie posiadał umiejętności z zakresu badania i wykorzystywania wiedzy w praktyce gospodarczej. Słuchacz zdobędzie również praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na zgodną z prawem i przede wszystkim efektywną realizację nałożonych obowiązków związanych z działalnością transportową, spedycyjną i logistyczną.

Z uwagi na przewagę transportu drogowego w działalności transportowej, program studiów w zakresie tej dziedziny transportu zawiera zagadnienia tj. prawo cywilne, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo drogowe i wiele innych, których przyswojenie jest konieczne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i osób.

Program studiów zawiera wszystkie dziedziny i zakres uprawniający
do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia państwowego egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych
na podstawie Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku pozwoli także Absolwentowi spełnienie jednego z wymagań ubiegania się o wpis na listę agentów celnych.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
4000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
4000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

 • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich,
 • absolwentów kierunków transport lub logistyka oraz pokrewnych,
 • osoby zajmujące się zawodowo transportem drogowym, spedycją, logistyką,
 • osoby zatrudnione w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest z organizacją i monitorowaniem transportu,
 • osoby wchodzące na rynek pracy w sferze transportowo-logistycznej,
 • osoby, które chcą podjąć działalność zarobkową w transporcie drogowym
  lub znaleźć zatrudnienie w działach transportu firm zajmujących się transportem drogowym,
 • osoby chcące znaleźć zatrudnienie na stanowisku spedytora krajowego
  i/lub międzynarodowego,
 • osoby chcące zostać właścicielem przedsiębiorstwa transportowego o działalności transport rzeczy i osób,
 • wszystkich osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
  lub przebranżowić się w kierunku organizacji i zarządzania przewozami ładunków.

Absolwenci

Absolwenci pracują bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • zarządzający transportem, który kieruje operacjami transportowymi w imieniu przewoźnika drogowego,
 • zarządzający flotą pojazdów oraz zajmujący się utrzymaniem i eksploatacją pojazdów,
 • na stanowisku spedytora międzynarodowego i/lub krajowego,
 • w działach transportu przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy,
 • członkowie zarządu firm transportowych,
 • dyspozytorzy firm spedycyjnych i transportowych,

Absolwenci otrzymują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r.,w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem
  lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),
 • certyfikat ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Uczelnię Łukaszewski.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.