Zarządzanie w administracji publicznej

Cel studiów

Celem studiów jest nabycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowej organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • studia przeznaczone są dla Absolwentów wszystkich kierunków. Oferta skierowana jest przede wszystkim do pracowników administracji rządowej i samorządowej, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania w sferze publicznej
posiada praktyczne umiejętności managerskie
potrafi kształtować politykę kadrową w instytucjach publicznych
potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w kontekście prawa pracy oraz elementów ustroju administracji publicznej

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.