Zarządzanie w administracji publicznej

Cel studiów

Celem studiów jest nabycie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowej organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Adresaci

Studia przeznaczone są dla Absolwentów wszystkich kierunków. Oferta skierowana jest przede wszystkim do pracowników administracji rządowej i samorządowej, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
Promocja: 3 500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Absolwenci

Absolwent Studiów Podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia
studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie określonych w programie
efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS.

  • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania w sferze publicznej
  • posiada praktyczne umiejętności managerskie
  • potrafi kształtować politykę kadrową w instytucjach publicznych
  • potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w kontekście prawa pracy oraz elementów ustroju administracji publicznej

Absolwenci studiów mogą pracować m.in. w:

  • urzędach administracji państwowej
  • organizacjach pozarządowych
  • agencjach, fundacjach i innych podmiotach realizujących zadania o charakterze publicznym

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnia Łukaszewski.